ດາວໂຫລດ

ດາວໂຫລດເອກະສານ ໜຶ່ງ ລຸ່ມນີ້ແລະຊອກຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Delta Engineering ແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ສົມບູນຂອງພວກເຮົາ.

 

ແຜ່ນພັບຂອງບໍລິສັດ

ໄດ້ເບິ່ງແຜ່ນພັບຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາທີ່ອະທິບາຍປະຫວັດບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ, ຄຸນຄ່າແລະພາບລວມລາຍລະອຽດຂອງຊ່ວງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ.

ແຜ່ນພັບຂອງພວກເຮົາມີຫລາຍພາສາ:  ພາສາອັງກິດ - ພາສາຝຣັ່ງ

TOP